FOREININGSPORTAL Foreiningar i Hyllestad

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Ordningen skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk og det frie kulturvernet har tilrettelagt, bærekraftig og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.


Hva kan få støtte?


Det kan søkes om tilskudd til nybygg, ombygging, oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler og infrastruktur, tekniske fasiliteter m.m. Det kan også søkes om tilskudd til forprosjekter, arkitektkonkurranser og utprøvingsprosjekter som faller innenfor ordningens formål. Prosjektene det søkes tilskudd til kan være knyttet til faste, temporære og/eller mobile arenaer.

Hva kan du ikke søke støtte til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Kulturrådets formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

Som hovedregel gis det ikke tilskudd til prosjekter som er igangsatt før søknad om tilskudd er innsendt.

Søknadsfrist: 4.juni 2024 og 3.desember 2024

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst) - kulturradet.no (kulturdirektoratet.no) 

Annen informasjon
2024 © Foreningsportal