FOREININGSPORTAL Foreiningar i Hyllestad

Gåvemidlar- søk Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane skal bygge opp om visjonen vår om å vere ei drivkraft for Sogn og Fjordane, og skal fremje våre verdiar; mangfald, trivsel og utvikling.

"Kor mykje skal vi søkje om?”

Dette er ofte det første spørsmålet vi får frå lag og organisasjonar – men ikkje lett å svare heilt konkret på. Sparebankstiftinga ønskjer generelt å bidra inn i gode spleiselag. I det ligg det at det er sjeldan Sparebankstiftinga stiller med alle naudsynte midlar; vi ønskjer at alle involverte partar yter etter evne ut frå dei ressursane ein har tilgang til. Oppfyller du vilkåra for å søkje, kan du gå rett til søknadsportalen

Her finn du skjema for Forenkla søknad (om inntil 30.000 kroner; fortløpande handsaming), og ein måned før kvar søknadsfrist opnar vi skjema for Ordinære søknadar (søknadsfristar 1. mars og 1. september) samt Furorestipend (søknadsfrist 15. juni) og Inkluderingsfondet (søknad gjennom heile året).

Annen informasjon
2024 © Foreningsportal