FOREININGSPORTAL Foreiningar i Hyllestad

Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI vil gjerne være sponsor for allmennyttige prosjekter innen skadevern og miljøvern. Dette gjelder særlig prosjekter som vanskelig lar seg finansiere gjennom normale kanaler. Alle søknader blir behandlet fortløpende i forhold til 6 fastsatte styremøter i året.

Stiftelsens mål og midler

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som skal støtte tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Stiftelsens vedtekter sier det slik:

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunnet. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Formål som normalt faller utenfor styrets prioriteringer:

Det gis ikke tilskudd til løpende drift, lønn, reiseutgifter, bespisning og tradisjonell veldedighet. Kostnader til dugnad inngår ikke i vår prosjektstøtte med mindre kostnadene kan utgiftsføres. Prosjekter som allerede er igangsatt eller gjennomført før innsendt søknad, vil ikke bli vurdert. Det gis ikke støtte fra både Stiftelsen UNI og Norsk Kulturarv «Ta et tak» til samme prosjekt.


Følg lenkja for meir informasjon og søknadsfristar:

https://www.stiftelsen-uni.no/index.html

Annen informasjon
2024 © Foreningsportal